DMTT-metoden är utvecklad av Monika Thelin och Nita Gyllander. Metoden är skräddarsydd för yrkesverksamma inom hälsa, skola, vård och omsorg.
Kursledare är Monika Thelin och Nita Gyllander leg.psykoterapeuter/dansterapeuter/handledare. Monika och Nita har länge varit verksamma inom psykiatrin och är numera privatpraktiserande. De har sedan flera år varit lärare och handledare vid Danshögskolans dansterapeututbildning i Stockholm. Sedan hösten 2010 har de bedrivit utbildning i DMTT-metoden Dans och Rörelse som terapeutiskt verktyg /Dance and Movement as Therapeutic Tool. Utbildningen består av två delar:

 1. Grundläggande diplomutbildning i DMTT-metoden
 2. Certifieringsutbildning i DMTT-metoden

 

Grundläggande diplomutbildning i DMTT-metoden

Utbildningens syfte är att ge en grundläggande kompetens i DMTT-metoden.

DMTT-metoden-dans-rorelse-terapi

Behörighetskrav
Utbildningen vänder sig till personer med erfarenhet från yrkeslivet inom hälsa, skola, vård och omsorg. Förkunskaper i dans krävs inte.

Innehåll
Kunskap i dansterapeutisk teori och metod i relation till:

 • utvecklingspsykologi
 • anknytningsteori
 • affektreglering/självreglering
 • dansterapeutiska tekniker

Upplägg
Vid sex undervisningstillfällen tas följande ämnesområden upp:

 • grundläggande dansterapeutiska tekniker
 • utvecklingspsykologi, och anknytningsteori
 • affektteori och musikens betydelse inom DMTT-metoden
 • relationsproblem, individ/par/familj i relation till kris, förlust och depression
 • ätstörning, självskadande beteende och trauma
 • adhd och asperger, teori, metod och praktik samt integrering och sammanfattning av

Genomförande
Undervisningen sker i helgrupp. Teori och metod varvas med praktiska övningar. Undervisningen bygger på upplevelsebaserad inlärning. Litteraturhänvisningar ges till varje tillfälle för aktuellt område. Loggbok förs kontinuerligt. Redovisning sker skriftligt och praktiskt.

Målsättning
Efter genomgången utbildning skall deltagarna ha förståelse för och kunskap om

 • DMTT-metoden och dess användningsområden
 • empatiskt förhållningssätt inom DMTT-metoden
 • medvetandenivåer: fysisk, emotionell och mental
 • arbetsallianser
 • kinestetisk empati
 • musikens betydelse inom DMTT-metoden

Examination
För godkänd DMTT-utbildning krävs:

 • redovisning av praktiska övningar
 • litteraturstudier med tillhörande skriftligt arbete
 • 80 % närvaro

Efter avlagd godkänd examination erhålls diplom.

Grundläggande utbildning i DMTT-metoden omfattar 76 timmar (6,33 timmar per dag).

Utbildningens kursplan är granskad av dansterapeuterna och forskarna Erna Grönlund, Professor Emerita, Fil dr Krister Nyström, Fil. dr Eva Bojner Horwitz, Medicine doktor, kulturhälsoforskare, författare.

 

Certifieringsutbildning i DMTT-metoden

Utbildningens syfte är att ge fördjupad kompetens enligt (eller inom) DMTT-metoden.

dans-rorelse-terapi-kommunikation-utbildning

Behörighetskrav

 • Genomgången och godkänd grundläggande utbildning i DMTT-metoden
 • Erfarenhet från yrkeslivet inom hälsa, skola, vård eller omsorg

Kursledarna förbehåller sig rätten att ekvivalera jämförbar utbildning.

Innehåll
Fördjupad kunskap i dansterapeutisk teori och metod i relation till:

 • utvecklingspsykologi
 • anknytningsteori
 • affektreglering/självreglering
 • dansterapeutiska tekniker

Genomförande
Undervisning/handledning sker i halv- och helgrupp tillsammans med gruppledarna. Praktik förläggs till kursdeltagares arbetsplats/egna verksamhet. Kursdeltagaren ansvarar för lämplig arbetsplats och klient/klienter för praktik. Handledning av praktiskt arbete ges löpande vid sammanlagt tolv tillfällen i mindre grupp samt i helgrupp under en period av sex månader. Handledning ges vid behov via mejl och telefon under pågående utbildning. Praktikarbetet dokumenteras kontinuerligt och lämnas till handledare vid varje kurstillfälle.

I kursen ingår litteraturstudier och skrivuppgifter. Specifikt definierade uppgifter (problemområden) ingår som en del av litteraturstudierna vilka ger möjlighet till fördjupning inom självvalda ämnesområden (se litteraturlistan).

Målsättning
Efter genomgången utbildning ska deltagarna ha färdighet i och kunskap om

 • att utföra arbete i ett professionellt sammanhang med utgångspunkt inom DMTT- metoden
 • ett fördjupat empatiskt förhållningssätt/arbetssätt
 • olika medvetandenivåer: fysisk (sensomotorisk), emotionell och mental
 • hur etablering av arbetsallians skapas
 • arbete utifrån ett etiskt förhållningssätt och innebörden av tystnadsplikt
 • arbete utifrån en handlingsplan (behandlingsplan vid psykoterapeutisk kompetens) vilket innebär att göra en beskrivning av upplägg, syfte och målsättning för definierat arbete samt upprättande av kontrakt med den/de som uppdraget avser
 • reflektion och utvärdering av egen arbetsroll och insats

Examination
För godkänd certifieringsutbildning inom DMTT-metoden krävs:

 • genomförd och godkänd praktik (minst 10 timmar) för individ eller grupp
 • litteraturstudier med tillhörande skriftligt arbete
 • 80 % närvaro Vid godkänd examination erhålls certifiering samt certifikat

Påbyggnadsutbildning/certifieringsutbildningen omfattar 62 timmar (fördelningen 28 timmars handledning och 34 timmars undervisning).

Utbildningens kursplan är granskad av dansterapeuterna och forskarna Erna Grönlund, Professor Emerita, Fil. dr. Krister Nyström, Fil. dr. Eva Bojner Horwitz, Medicine doktor, kulturhälsoforskare, författare.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

Har du frågor eller vill du anmäla dig?

Monika Thelin
E-post: info@monikathelin.se
tel: 0708-28 79 28

Nita Gyllander
E-post: info@nitagyllander.se
tel: 0707-38 03 44