Vilka går i Dansterapi?

De som söker sig till dansterapi har ofta en längtan efter att hitta andra uttryckssätt än ord, eller att man helt enkelt inte kan finna ord för sina känslor och tankar. Dansterapi har inga begränsningar vad det gäller problematik men är vanligt förekommande vid  stress, relationssvårigheter, svag självkänsla, negativ kroppsuppfattning, ätstörningar, trauma, sorg/förlust, psykosomatiska besvär och social fobi. Dansterapi passar alla åldersgrupper och kan ske både individuellt och i grupp.

Vad är dansterapi?

Dansterapi är en konstnärlig terapiform som inbegriper dans och rörelse, bild (inre och yttre) och det talade ordet. Utmärkande för terapiformen är den kommunikation och de processer som sker på icke-verbal nivå. Uppmärksamhet riktas till den kroppsliga, emotionella och mentala närvaron för ökad medvetenhet om vad som sker både inom oss och i relation till andra. Mindfulness i stillhet och rörelse ingår som en del av det dansterapeutiska arbetssättet.

Dansen kan vara både stödjande och stärkande likväl som utforskande. Arbetssättet anpassas till ditt behov och problematik.

Dans, musik och rörelse skapar en trygg terapeutisk relation

En trygg relation är grundförutsättningen för terapeutiskt förändringsarbete. Uppmärksamheten läggs på hur mötet gestaltar sig i rummet med terapeuten i förhållande till anknytningsmönster, affekter och kroppsliga upplevelser. Dina nuvarande svårigheter och styrkor lyfts upp, medvetandegörs och kopplas till dina tidigare livserfarenheter som ger förståelse, skapar ny mening och möjliggör förändring.

dans-rorelse-terapi-monika-thelin

I dansterapi handlar det om att se en kreativ potential i det svåra, för att på så sätt kunna bryta destruktiva mönster och tina upp fastfrusna föreställningar om vem du är och vad du förmår. När det sker i samverkan och när det inbegriper hela kroppen kan en förändring äga rum.

Jag möter ofta personer som av olika anledningar inte har  kontakt med sin kropp. Att arbeta på kroppslig nivå i kreativitet innebär en möjlighet att påverka och förändra vår kroppsbild d.v.s. vår upplevelse av vår kropp som har ett direkt samband med hur vi upplever oss själva. De förändringsprocesser och den potential som finns i arbetet med dansterapin hämtas i människans förmåga till förändring och blir helande när man tillåter sig att gå in i en kreativ process.

Dansen öppnar upp för nya tankebanor, känslor och rörelsemönster

Dans och rörelse terapi kan leda till nya sätt att förhålla sig till sig själv och sitt liv. Tonvikt läggs vid att hjälpa dig få tillgång till dina inre resurser som frigör din egen livskraft.
dansterapi-dansterapeut-monika-thelin

Bakgrund till dansterapin

Dans- och rörelseterapi utvecklades i USA under andra världskriget och är sedan dess en etablerad terapiform över hela världen. I Sverige har dans- och rörelseterapi funnits som behandlingsform sedan 1980-talet. Utbildning till dansterapeut finns sedan 1990-talet vid Dans och Cirkushögskolan i Stockholm och har sin grund i modern psykodynamisk teori men innehåller även inslag av kognitiv beteendeterapi.

Hur går dansterapi till?

Oftast inleder vi sessionen med samtal för att sedan övergå till dans och rörelse för att nå en bearbetning och djupare förståelse av dig själv och dina problem eller svårigheter.

Jag guidar dig i improviserad dans och rörelse med utgångspunkt från aktuella teman eller frågeställningar.

Mot slutet av sessionen ges alltid utrymme för reflektion om det som skett under dansen och hur de kan förstås och kopplas till din nuvarande situation.

Att måla eller rita i samband med dansen har visat sig vara en bra övergång från kroppslig upplevelse till ord. Bilden blir då en symbol för vårt inre och kan på så sätt hjälpa till i integreringen mellan kroppslig upplevelse, känslor och tankar.

I dansterapin jobbar vi både på medveten och omedveten nivå beroende på problematik och var man befinner sig i processen.

I dansterapin ges du möjlighet att söka ditt personliga uttryck i rörelsen som skapar mening.

Upplägg och tillvägagångsätt

Om du är intresserad av dansterapi, kontakta mig per telefon eller e-post för att boka en tid. Vi behöver ses ett par gånger för att du ska få tid att känna dig för i mötet med mig och jag får tid att bilda mig en uppfattning om dina svårigheter.

Om du bestämmer dig för att börja i dansterapi kommer vi tillsammans överens om en problemformulering som du kan känna igen dig i och gör en behandlingsplan som stämmer överens med med denna. Behandlingsplanen innehåller även tid och frekvens för dansterapin. Det finns flera olika alternativ att välja mellan, t ex korttidsterapi eller en längre kontakt. Jag kommer att föreslå det jag tror bäst kommer att passa just för dig.

Uppföljande samtal, ett år efter avslutad dansterapi ingår, men är inget krav.

Viktigt att veta: det krävs inga förkunskaper i dans för att gå i dansterapi.

 

©Foto: Robert Edman